Betöltés...

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(chatbot adatkezelés)


Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya a „Facebook Messenger” szolgáltatáson keresztül elérhető chatbot adatkezelésekre terjed ki.

1. Az adatkezelő neve, székhelye képviselője

 • Név: Kolping Hotel Kft.
 • Székhelye: 8394 Alsópáhok, Fő utca 120.
 • Törvényes képviselő: Baldauf Csaba, vezérigazgató
 • Kapcsolattartó adatvédelmi ügyekben: Nyírő Judit üzemeltetésért felelős igazgató-helyettes

2. Adatvédelmi tisztviselő

 • Dr. Morvay Boldizsár - dpo@kolping.hotel.hu

3. A kezelt adat meghatározása, az adatkezelési folyamat leírása

A kezelt adatok köre:
az érintett Facebook Messenger részére megadott vezeték- és utóneve; neme, Messenger-azonosítója; e-mail címe, telefonszáma, a feltett kérdések és válaszok, a levelezés tartalma

A folyamat leírása:
Az adatkezelés www.facebook.com/kolpinghotel/ cím messenger alkalmazásán elérhető chatbot elindulása után az érintett erre vonatkozóan adott hozzájárulásával kezdődik. „Ha rákoppintottál a(z) Indítás gombra, az oldal (Kolping Hotel - Bobóország) számára láthatóvá válnak a nyilvános adataid.”. A chatbot elindulására az adatkezelő facebook hirdetésére, vagy posztjára történő kattintás után, valamint az adatkezelő részére messenger üzenet küldése után kerül sor. A chatbot elindulását követően az érintettel folytatott beszélgetés teljes egészét a Facebook a Kolping Hotel Facebook oldalán bejövő üzenetként rögzíti. A felhasználó azonosításához szükséges személyes adatokat valamint az érintett egyes válaszait a https://manychat.com/ chatbot platform rendszerében is rögzíti, ami a chatbot testre szabott működését szolgálja. A chatbot a beszélgetés során a felhasználó kérése esetén közvetíti az adatkezelő ajánlatait és lehetőséget biztosít azokkal kapcsolatos kérdésfeltevésekre. Fontos, hogy a rendszer direkt ajánlatot csak akkor és legfeljebb naponta 1 alkalommal küld, ha az érintett felhasználó az erre vonatkozó kérdésre igennel válaszol. A beszélgetés során folyamatos lehetőség van az ajánlatok kérésének elutasítására és a chatbot-ról való leiratkozásra.

4. Az adatkezelés célja

- marketing (közvetlen üzletszerzési) cél, szolgáltatás értékesítése
- kérdés válasz funkció biztosítása

5. Az adatkezelés jogalapja

- az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, melyet az érintett a konkrét funkció használatának megkezdésekor ad meg

6. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei

- az adatkezelésre nem kerül sor.

7. Az adattovábbítás

- adattovábbításra a Facebook Inc és a chatbot üzemeltetője a Manychat Inc. részére harmadik országba kerül sor.

8. A személyes adat kezelésének időtartama

- a chatbot-ról való leiratkozásig, de legfeljebb 1 évig

9. Tájékoztatás az érintett jogairól

Az érintett jogosult arra hogy,

 • az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje
 • kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, /a korlátozás addig tart míg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,/
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • a rá vonatkozó, az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.
 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 • ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

10. Profilalkotással, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk

- profilalkotásra, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor

11.Adatok tárolása, adatbiztonság

Az adatkezelő és az adatfeldolgozóként közreműködő szervezet az adatokat a saját számítástechnikai eszközein tárolja, melyek a székhelyén, illetve az adatfeldolgozó esetében bérelt szerverparkban találhatóak meg. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az általa alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított maradjon, változatlansága igazolható legyen és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az adatok védelmére a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen kerül sor, úgy hogy az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

12. Hatósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Zalaegerszegi Törvényszék elérhetősége: 8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 2.). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

13. Az Adatvédelmi szabályzat elérhetősége

Az adatkezelő adatvédelmi szabályzata https://kolping.hotel.hu/adatvedelem címen érhető el.

AKCIÓK ÉS CSOMAGAJÁNLATOK

Érkezés
Távozás
Ajánlatkérés

Én és a gyerek(ek)

Nem számít, miért utazik egyedül a gyerek(ek)kel

5.9 / 6

www.holidaycheck.de

“Nagyon elégedettek vagyunk mindennel. A gyerekek az összes lehetőséget és programot élvezik. A szobánk nagy és tiszta, az ételek ízletesek. Személyzet kedves, segítőkész.”

Molnár Eszter

Google, 2023. november 22.

 • A mindennapok hősei

  A gyerekekhez sok energia kell. Akkor is, ha ketten vagyunk a szülőszerepre, és akkor is, ha mindenki egészséges. 
  Tovább
Familotel