Betöltés...

A COOKIE-KRÓL

1. Cookie-k fogalma, célja

A www.kolping.hotel.hu felhasználói érdeklődésének és weboldal különösen népszerű részeinek a figyelemmel kísérése és ezeknek az információknak a segítségével a weboldal javítása és még inkább felhasználóbarát kialakítása érdekében cookie-kat és a Google Analytics elemző eszközöket használunk.

A honlapra való belépést, kilépést és a böngészés folyamatát a látogatók számára kis adatcsomagok, ún. cookie-k (magyarul: sütik) segítik elő, amelyeket a látogatók informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják. A cookie-k személyes adatokat is tartalmazhatnak.

2. Cookie-k fajtái

 • Feltétlenül szükséges cookie-k, melyekre feltétlenül szükség van a weboldalak funkcióinak működéséhez.
 • Funkció-cookie-k melyek megkönnyítik a weboldalak kezelését, és javítják funkcióikat. pl: nyelvi beállítások
 • Teljesítmény-cookie-k, melyek rögzítik, hogy a felhasználó milyen módon használja weboldalt.
 • Harmadik fél által létrehozott cookie-kat a pl. a Facebook, Twitter és a Google .

3. Cookie-k törlése

A cookie-k törölhetőek, illetve a felhasználó maga is beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa, vagy bezárásakor törölje, a honlap azonban ebben az esetben is használható.

Népszerű böngészők cookie törlési tájékoztatója:

További tájékoztatók:

A cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon még több információ érhető el.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelő neve, székhelye képviselője

 • Név: Kolping Hotel Kft.
 • Székhelye: 8394 Alsópáhok Fő út 120.
 • Törvényes képviselő: Baldauf Csaba, ügyvezető
 • Kapcsolattartó adatvédelmi ügyekben: Nyírő Judit, üzemeltetésért felelős igazgató-helyettes

2. Adatvédelmi tisztviselő:

 • Dr. Morvay Boldizsár - dpo@kolping.hotel.hu

3. A kezelt adat meghatározása

Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa, egyéb rögzített adatok (cookie-k)

4. Az adatkezelés célja

A honlapot látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele

5. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása /Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének. 6.cikk (1) a) pontja/

6. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei

Ez esetben a honlap kényelmi funkcióinak elérhetősége, használhatósága jelentősen csökken.

7. Az adattovábbítás és annak jogalapja

A honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását a Google Analytics végzi, az adatok a Google Ireland Limited részére kerülnek továbbításra https://www.google.com/analytics/. A Google adatvédelmi elveiről itt érhető el bővebb információ: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/. A honlapról a Google Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett látogató személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az informatikai eszköz IP címe azonosítható.

Az adatok továbbítására az érintett hozzájárulása alapján kerül sor.

8. A személyes adat kezelésének időtartama

Az adatok kezelésére az érintett felhatalmazásának visszavonásáig kerül sor.

9. Tájékoztatás az érintett általános jogairól

Az érintett jogosult arra hogy,

 • az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje
 • kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, /a korlátozás addig tart míg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,/
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • a rá vonatkozó, az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.
 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 • ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

10. Profilalkotással, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk

Profilalkotásra, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

11. Adatok tárolása, adatbiztonság

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

12. Hatósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Zalaegerszegi Törvényszék elérhetősége: 8900 Zalaegerszeg Várkör u 2.). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

13. Az Adatvédelmi szabályzat elérhetősége

Az adatkezelő adatvédelmi szabályzata https://kolping.hotel.hu/adatvedelem címen érhető el.

AKCIÓK ÉS CSOMAGAJÁNLATOK

Érkezés
Távozás
Ajánlatkérés

Stoller® Babaúszó Tábor

Vízalatti babakaland

4.7 / 5

www.facebook.com

“Gyerekekkel csak ajánlani tudom mindenkinek! Igazán kicsitől a Nagyobb korosztályig! A család egyik tagja sem fog csalódni benne! Szépek a szobák, Szuper a személyzet, Jók az ételek, Szuper Programok!!!!!!!! Gyermekes családok ezt nem fogjátok megbánni az biztos! Mi már negyedszer voltunk, de biztos, hogy nem utoljára.”

Palfi Jacint

Google, 2024. június 03.

 • TripAdvisor Travelers’ Choice Award 2024

  2024-ben ismét a szállodák TOP 10%-ba tartozik a Kolping Hotel, és ezáltal újabb 1 évig büszkén viselhetjük a Tripadvisor Travelers' Choice Award 2024 díjat. 

  Tovább
Familotel