Betöltés...

Adatvédelmi Szabályzat

1. Bevezető

A Kolping Hotel Kft. tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

A Kolping Hotel Kft., mint a www.kolping.hotel.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók elfogadják a jelen Adatvédelmi Szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) foglalt valamennyi feltételt.

A szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • A Kolping Hotel Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a szabályzatot megváltoztassa. A módosított szabályzatot a Weboldal láblécéből folyamatosan elérhető kolping.hotel.hu/adatvedelem linken közzéteszi.

A Kolping Hotel Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a szabályzatot megváltoztassa. A módosított szabályzatot a Weboldal láblécéből folyamatosan elérhető kolping.hotel.hu/adatvedelem linken közzéteszi.

2. Az adatkezelő elérhetőségei

 • Név: Kolping Hotel Kft.
 • Székhely: 8394 Alsópáhok, Fő út 120.
 • Telefon: +36 83 344 143
 • Fax: +36 83 344 142
 • E-mail: 
 • Weboldal: www.kolping.hotel.hu
 • Cégjegyzékszám: 20-09-062-583
 • Adószám: 11354884-2-20
 • Képviselő: Baldauf Csaba, ügyvezető igazgató

3. Fogalmak

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

4. Az adatkezelő által folytatott egyes adatkezelések

4.1. A Weboldal látogatóinak adatai

4.1.1. Adatkezelő az általa üzemeltetett Weboldal látogatásakor sem a Felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít.
4.1.2. A Weboldalon tett látogatás során Adatkezelő a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. "cookie"-t) helyez el. Ezek alapján Adatkezelő a Felhasználók böngészési szokásaival kapcsolatos adatokat kezeli, és tárolja a munkamenet során megadott információkat, így biztosítja a Weboldal minél magasabb színvonalú működését és a felhasználói élmény növelését. A cookie-k használatához a Felhasználó a Weboldalon megjelenő layer segítségével járulhat hozzá.
4.1.3. Adatkezelő által üzemeltetett Weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.
4.1.4. Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat a Kolping Hotel weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.
4.1.5. A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.
4.1.6. További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

4.2. Ajánlatkérés

4.2.1. Ajánlatkérés esetén a tartózkodással kapcsolatos adatokon túl a következő személyes adatok megadása szükséges: név, e-mail cím vagy telefonszám.
4.2.2. Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, tájékoztatás, ajánlat küldése.
4.2.3. Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így Ajánlatkérés esetében azok Adatkezelőhöz történő érkezésétől számítva legfeljebb 30 napig kezeli, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.
4.2.4. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
4.2.5. Az online ajánlatadó rendszer technológiai hátterét jelenleg a Morgens Design Kft. (8800 Nagykanizsa, Fő út 10.) biztosítja, aki adatfeldolgozóként összesíti a beérkező ajánlatkérések adatait, azokat szerverén tárolja és lehetővé teszi online felületén a szálloda ajánlatadását.

4.3. Szobafoglalás

4.3.1. A Kolping Hotelbe vendégeink e-mailben, telefonon, faxon, személyesen illetve a Weboldalon található online foglalási rendszer segítségével foglalhatnak szobát.
4.3.2. A szobafoglaláshoz a tartózkodással kapcsolatos adatokon túl a következő személyes adatok megadása szükséges: név, e-mail cím, telefonszám, nemzetiség, számlázási cím.
4.3.3. Ezeket az adatokat Adatkezelő a szobafoglalással kapcsolatos ügyintézésre, a Felhasználóval történő kapcsolattartásra, valamint szállásfoglalások nyilvántartása és teljesítése céljából használja fel.
4.3.4. Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Felhasználóval fennálló szerződéses jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely időszak végeztével az érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), illetve – a kötelező adatkezeléshez (így különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában foglalt megőrzési kötelezettség esetén) szükséges adatok kivételével – amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.
4.3.5. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve kötelező adatkezelés esetén az adatkezelést elrendelő jogszabály.
4.3.6. Az online foglalási rendszer technológiai hátterét jelenleg a Morgens Design Kft. (8800 Nagykanizsa, Fő út 10.) biztosítja, aki adatfeldolgozóként összesíti a beérkező foglalások adatait, azokat szerverén tárolja és lehetővé teszi online felületén a szálloda ajánlatadását, illetve a megrendelések visszaigazolását.

4.4. Hírlevél

4.4.1. A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresített felületen, valamint az ajánlatkérésre, illetve szobafoglalásra szolgáló felületen kizárólag az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. Ezen túl a vendég a szállodába érkezéskor  kitöltött bejelentkező formanyomtatványon is hozzájárulását adhatja hírlevelek küldéséhez. Adatkezelő a hírlevélre feliratkozó Felhasználóknak általában havonta, de hetente legfeljebb egy alkalommal újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus direkt marketing üzeneteket kézbesít.
4.4.2. A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez.
4.4.3. Az adatokat az Adatkezelő mindaddig kezeli, ameddig azok törlését a Felhasználó nem kéri, illetve hozzájárulását vissza nem vonja.
4.4.4. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.
4.4.5. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
4.4.6. A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.
4.4.7. A hírlevélküldés technológiai hátterét az fps webügynökség Kft. (3526 Miskolc, Arany János tér 1. Macropolis A épület A lph. 5. em.) biztosítja, aki adatfeldolgozóként szerverén tárolja a feliratkozók adatait, és online felületén lehetővé teszi hírlevelek kiküldését.
4.4.8. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentésre került, az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási azonosító száma: 03729-0002 ill. NAIH-117464/2017.

4.5. Direkt marketing

4.5.1. Adatkezelő által szervezett promóciókban, nyereményjátékokra történő regisztrációk során Felhasználó hozzájárulását adhatja adatai direkt marketing célra történő felhasználására.
4.5.2. A promócióban ill. nyereményjátékban megadott név, e-mail ill. postacímre ezután Adatkezelő újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó direkt marketing üzeneteket kézbesít.
4.5.3. Az adatokat az Adatkezelő mindaddig kezeli, ameddig azok törlését a Felhasználó nem kéri, illetve hozzájárulását vissza nem vonja.
4.5.4. Az online direkt marketing üzenetekről a leiratkozás lehetőségét minden e-mailben egy közvetlen link biztosítja.
4.5.5. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
4.5.6. A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.
4.5.7. Az online direkt marketing üzenetek küldésének technológiai hátterét az fps webügynökség Kft. (3526 Miskolc, Arany János tér 1. Macropolis A épület A lph. 5. em.) biztosítja, aki adatfeldolgozóként szerverén tárolja a feliratkozók adatait, és online felületén lehetővé teszi az emailek kiküldését.
4.5.8. A direkt marketinggel kapcsolatos adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentésre került, az adatkezelések adatvédelmi nyilvántartási azonosító számai: NAIH-106146/2016. ill. NAIH-106147/2016.

5. Az adatkezelés biztonsága

5.1. A Weboldal a MediaCenter Hungary Kft. szerverén található, ami a GTS Hungary Távközlési Kft. géptermében helyezkednek el. Ezen vállalkozások adatfeldolgozási tevékenységet végeznek a Weboldal üzemeltetésével összefüggésben.

5.2. Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

5.3. A Kolping Hotel Kft. a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

6. Az érintettek jogai és jogérvényesítésük

6.1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy az Adatkezelő 2-es pontban meghatározott bármelyik elérhetőségén.

6.2. Az érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

6.3. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

6.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

6.5. A személyes adatot Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

6.6. Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.7. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

6.8. Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

6.9. A Kolping Hotel Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

6.10. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Telefon: 06-1-391-1400
 • Fax: 06-1-391-1410
 • E-mail: 
 • Weboldal: naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Zala Megyei Bíróság az illetékes.

LEGJOBB ÁR GARANCIA

Érkezés
Távozás
Ajánlatkérés

Maradjunk még! Megéri.

Árelőny már 2 éjszakától, akár 20%-ig

4.8 / 5

www.facebook.com

“Egy fantasztikus, élményekben gazdag kikapcsolódást, felejthetetlen élményt tudhat magának, aki ide ellátogat. BOBÓ & MIMI még a felnőttek szemébe is könnyeket, arcukra pedig mosolyt csal :-) Imádnivaló kis figurák <3”

domikati75

TripAdvisor, 2018. március 20.

 • Karácsonyi udvar a Kolpingban!

  Az adventi időszakban azoknak is érdemes a Kolping Hotel felé kanyarodni vagy a környékről egy nagyot sétálni, akik nem a szállodában laknak. A recepció előtti, ünnepi díszbe öltöztetett téren megnyílt a szálloda első karácsonyi udvara!
  Tovább
 • Németországi Innovációs Díjat ért az "Üres tányér"

  Európai sztenderd lesz a Kolping Hotel ötletéből. 5 országban 60 szálloda veszi át a programot.

  Tovább