Betöltés...

Nyereményjáték szabályzat és adatkezelési tájékoztató

A Kolping Hotel Kft. (székhely: 8394 Alsópáhok, Fő út 120.) (továbbiakban Szervező) nyereményjátékot szervez (továbbiakban: Játék).

I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei

 1. A Játékban azok a természetes személyek (- továbbiakban: Játékos) vehetnek részt, akik a Játék ideje alatt kitöltik a szálloda által a hazautazást követően küldött vendégkérdőívet és egyidejűleg elfogadják jelen szabályzatot és hozzájárulnak a személyes adataik kezeléséhez. A Játékban való részvétel a szabályzat és a kapcsolódó adatkezelési tájékoztató elfogadásával történik.

 2. A Játékos felel azért, hogy a megadott név valós és teljes és a nyertesség esetén vele a kapcsolatba lehet lépni. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A valóságnak nem megfelelő adatokat megadó, illetve a Játékszabály feltételeit nem teljesítő Játékos a Játékból kizárásra kerül és így nem jogosult a nyeremény átvételére.

 3. A kérdőív kitöltésének és az nyereményjáték szabályzat elfogadásának a Játék időtartama alatt meg kell történnie.

 4. A nyeremények sorsolásán kizárólag az a személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (Játékos):

  - Nagykorú, természetes személy (korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a játékszabályzatban foglalt feltételeknek);
  - a Játék időtartama alatt kitölti az e-mailben küldött vendégkérdőívet.

 5. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói

 6. 6. A Játék időtartama: 2024. január 10. napja és 2024. december 31. napja.

  A sorsolás időpontja: minden hónap elején az előző hónap kitöltői között
  A sorsolás helye: 8394 Alsópáhok, Fő út 120.

 7. A nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók:

  A szállodai kérdőívek előző havi kitöltői között minden hónapban egy szállodai utalványt sorsolunk ki.

  Az utalvány egy 2 éjszakás pihenésre váltható be az alsópáhoki Kolping Hotel**** Spa & Family Resortba 2 felnőtt részére.
  A felajánlott utalvány a kiállítástól számított 1 éven belül használható fel a szálloda szabad kapacitásának függvényében, kiemelt szezonon kívüli időszakban, előzetes egyeztetés után. (Kiemelt időszakok: nemzeti és egyházi ünnepek, iskolaszünetek).

  A felajánlás tartalmazza a félpanziót, szállást, élményfürdő, szaunapark, gőzfürdő és fitness terem használatot, sportprogramokon való részvételt. A gyermekeket Bobóország játékbirodalma várja szabadtéri játszóterekkel, többszintes beltéri játszóházzal, tartalmas programokkal.

  A felajánlott utalvány nem tartalmazza a vacsoránál elfogyasztott italokat, fakultatív szolgáltatásokat, az idegenforgalmi adót és a Bobo Fun Park belépőt.

 8. A nyeremény készpénzre nem váltható, a nyeremény nem módosítható és át nem ruházható.

  A nyeremény felhasználási időpontjának meghosszabbítása nem lehetséges.

 9. A nyertest a Szervező postai úton értesíti, és egyben a nyeremény igénybevételére jogosító utalványt is elküldi. Amennyiben a nyertes Játékos az értesítő levelet nem veszi át, a Szervező megkísérli az újraküldést. Ha a nyertes az ismételt értesítést sem veszi át, akkor tartaléknyertes sorsolására kerül sor. Amennyiben a tartaléknyertes sem veszi át a nyereményértesítő küldeményt, a Szervező ismételten megkísérli a kiküldést. Abban az esetben, ha a pótnyertes sem jelentkezik, további tartalék nyertes kisorsolására nem kerül sor.

 10. Minden játékos csak egyszeri kitöltéssel vesz részt a nyereményjátékban.

 11. A Játékos a kitöltött kérdőív beküldésével és az adatkezelési tájékoztató elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

 12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor felfüggessze, vagy megszüntesse a Játékot előre nem látható kivételes körülmények felmerülése esetén.

 13. A Játék szabályait a Szervező bármikor módosíthatja a játékosok előzetes értesítése nélkül.

II. Adatvédelem, adatkezelés

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel egyidejűleg megtörténik. Azáltal, hogy a Játékos a kérdőívet beküldi és a nyereményjáték szabályzatot elfogadja, úgy részt vesz a Játékban és önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje.

Az adatkezelő neve, székhelye képviselője:

 • Név: Kolping Hotel Kft.
 • Székhelye: 8394 Alsópáhok Fő út 120.
 • Törvényes képviselő: Baldauf Csaba ügyvezető
 • Kapcsolattartó adatvédelmi ügyekben: Nyírő Judit üzemeltetésért felelős igazgató-helyettes

Adatvédelmi tisztviselő:

 • Dr. Morvay Boldizsár ügyvéd (elérhetősége: dpo@kolpinghotel.hu )

Kezelt adat típusa:

 • Név, e-mailcím, postacím

Adatkezelés célja:

 • Játékos azonosítása
 • Játékban való részvétel
 • Nyeremény kézbesítése
 • Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
 • Adójogi és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése

Adatkezelés jogalapja:

 • GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulás

Adatkezelés időtartama:

 • Játék lezárultától számított 60 nap

Adattovábbításra, profilalkotásra nem kerül sor.

Tájékoztatás az érintett jogairól: Az érintett jogosult arra hogy,

 • az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje
 • kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, /a korlátozás addig tart míg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,/
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • a rá vonatkozó, az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.
 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 • ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Adatok tárolása, adatbiztonság:

Az adatkezelő az adatokat a saját számítástechnikai eszközein tárolja, melyek a székhelyén találhatóak meg. Az adatkezelő az általa alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított maradjon, változatlansága igazolható legyen és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az adatok védelmére a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen kerül sor, úgy hogy az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Hatósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Zalaegerszegi Törvényszék elérhetősége: 8900 Zalaegerszeg, Várkör utca 2.). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Az Adatvédelmi szabályzat elérhetősége:

Az adatkezelő adatvédelmi szabályzata https://kolping.hotel.hu/adatvedelem címen érhető el.

Alsópáhok, 2018.

Kolping Hotel Kft. - Szervező
képviseletében eljár: Baldauf Csaba ügyvezető

AKCIÓK ÉS CSOMAGAJÁNLATOK

Érkezés
Távozás
Ajánlatkérés

(Mese)filmbe illő nyár

Indulhat a mozi!

5.9 / 6

www.holidaycheck.de

“Nagyon átgondolt. Miközben a gyereked játszik, Te is lazíthatsz. Még a kávézó is úgy van elhelyezve, hogy ráláss.”

Juhász Péter

Google, 2020. február 19.

 • A mindennapok hősei

  A gyerekekhez sok energia kell. Akkor is, ha ketten vagyunk a szülőszerepre, és akkor is, ha mindenki egészséges. 
  Tovább
Familotel