Betöltés...

INFORMÁCIA O SPRAVOVANÍ ÚDAJOV
(rezervovanie)

1. Názov správcu údajov, sídlo a zástupca

 • Názov: Kolping Hotel Kft. [s.r.o.]
 • Sídlo: 8394 Alsópáhok, Ul. Fő út č. 120.
 • Štatutárny zástupca: Baldauf Csaba konateľ
 • Kontaktná osoba pre ochranu údajov: Nyírő Judit zástupkyňa riaditeľa zodpovedného za prevádzku.

2. Úradník pre ochranu osobných údajov

 • Dr. Morvay Boldizsár - dpo@kolping.hotel.hu

3. Definícia spravovaných údajov

- počet osôb, nárokujúcich na používanie mena/ názvu, emailovej adresy, telefónneho čísla, adresy, uvedených dotknutou osobou, počet a vek detí, nárokujúcich na používanie služby.

4. Cieľ spravovania údajov

- rezervovanie hotelových služieb, udržiavanie kontaktu v súvislosti s rezervovaním

5. Právny základ spravovania údajov

- splnenie zmluvy (bod b) odsek (1) článok 6 GDPR)

6. Právne následky nedodržania poskytnutia údajov

- správca údajov nevie vykonať rezervovanie, nedôjde k spravovaniu údajov.

7. Prenos údajov

a.) prenos údajov prebehne výhradne pre firmu, vykonávajúcej spracovávania údajov prevádzkou on-line systému vyžiadania a rezervovania, názov spracovateľa údajov: Morgens Design Kft.[s.r.o.]sídlo:8800 Nagykanizsa, Ul. Csányi László utca č. 2.

b.) údaje sa prenášajú aj do nasledujúcich bánk, ktoré vykonávajú bankové transakcie: - OTP Bank Nyrt, (1051 Budapest, Nádor utca 21.) OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17.) K&H Bank Zrt. (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)

c.) e-mailová adresa bude v rámci Európskej únie prenášaná v zašifrovanej forme (SHA256 bitový hashovací algoritmus), v nedekódovateľnej forme, na štatistické a analytické účely a na účely personalizovanej reklamy pre nasledujúcu spoločnosť:
- Google Ireland Limited (adresa: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írsko)

d.) e-mailová adresa bude do tretej krajiny prenášaná v zašifrovanej forme (SHA256 bitový hashovací algoritmus), v nedekódovateľnej forme, na štatistické a analytické účely a na účely personalizovanej reklamy pre nasledujúcu spoločnosť:
- META Inc (1601 WILLOW ROAD MENLO PARK, CA 94025 -USA)
- Microsoft Inc (One Microsoft Way. Redmond, Washington 98052-6399-USA)

8. Právny základ prenosu údajov

- Dodržiavanie zákonnej povinnosti podľa bodu 7.a. a 7.b.
- Pre body 7.c. a 7.d.: súhlas dotknutej osoby

9. Trvanie spracovania osobných údajov

 • správca údajov bude spravovať osobné údaje poskytnuté počas rezervovania, za pretrvania cieľov spravovania údajov, to jest nakladá s nimi počas obdobia trvania zmluvného právneho vzťahu s dotknutou osobou. Výnimku tvoria nasledovné údaje:
  • meno, adresa: do 8 rokov - podľa 169.§ zákona C z roku 2000 o účtovníctva
  • meno hostí, ich vek: z dôvodu povinnosti platenia miestnej dane podľa §78 a §202 zákona č. CL z roku 2017 o daňovom poriadku, do posledného dňa 5. roku, nasledujúcom po predmetnom roku.
 • v prípade neúspešného rezervovania k spravovaniuúdajov dôjde do dňa neúspešnosti rezervovania.
 • každý taký údaj, ktorý nespadá do okruhu uvedených údajov podľa 3. bodu, avšak bude zaslané dotknutou osobou, či už emailom, alebo poštou, bezodkladne bude zmazané.

10. Poskytnutie informácií o všeobecných právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená na to, aby

 • od správcu údajov dostal informáciu o tom, či prebieha spravovanie jeho osobných údajov, a ak takéto spravovanie prebieha, či je oprávnený na to, aby dostal prístup k osobným údajom.
 • na jeho žiadosť správca údajov bez akéhokoľvek omeškania napravil nepresné osobné údaje, vzťahujúce sa na neho.
 • na jeho požiadanie správca údajov bez akéhokoľvek omeškania zmazal osobné údaje, vzťahujúce sa na neho, správca údajov je zas povinný na to, aby v prípade naplnenia ďalších podmienok, zmazal osobné údaje, vzťahujúce sa na dotknutú osobu bez neodôvodneného omeškania.
 • na požiadanie správca údajov obmedzí spravovanie údajov, ak
  • dotknutá osoba spochybní presnosť osobných údajov, /obmedzenie potrvá dovtedy, kým správca údajov skontroluje presnosť osobných údajov,/
  • spravovanie údajov je protiprávne a dotknutá osoba nesúhlasí so zmazaním údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich používania;
  • správca údajov už nepotrebuje osobné údaje, ale dotknutá osoba ich žiada k predloženiu, uplatneniu, alebo ochrane svojich právnych požiadaviek.
  • dotknutá osoba namietala proti spravovaniu údajov; v takomto prípade obmedzenie sa vzťahuje na termín, dokedy sa určí, že oprávnené dôvody správcu údajov majú prioritu oproti oprávneným dôvodom dotknutá osoby.
 • osobné údaje, vzťahujúce sa na neho, poskytnuté pre správcu údajov, dostal v členenom, rozšírene používanom formáte a tieto údaje postúpil ďalšiemu správcovi údajov bez toho, aby mu v tom bránil správca údajov, pre ktorého sprístupnil svoje osobné údaje, ak spravovanie údajov prebieha na základe dobrovoľného súhlasu, alebo zmluve a prebieha automatizovanou formou.
 • ak spravovanie osobných údajov prebieha za účelom priameho získavania obchodu, dotknutá osoba je oprávnená na to, aby kedykoľvek namietala proti používaniu osobných údajov, vzťahujúcich sa na neho, za týmto účelom, vrátane aj vytváranie profilov, pokiaľ sa to vzťahuje k bezprostrednému získavaniu obchodov.
 • sa nevzťahovalo na neho platnosť takého rozhodnutia, založené na výhradne automatizovanom spravovaní údajov - vrátane vytvárania profilov, ktoré by mal naňho právny vplyv, alebo sa ho dotklo v podobnej výraznej miere.

11. Informácie súvisiace s vytváraním profilov a automatizovanými rozhodovacími procesmi

- k vytváraniu profilov a k automatizovaným rozhodovacím procesom nedôjde

12. Uloženie údajov, bezpečnosť údajov

Správca údajov a organizácia zabezpečujúca spracovanie údajov, údaje ukladá na vlastné zariadenia výpočtovej techniky, ktoré sa nachádzajú v jeho sídle, respektíve v prípade spracovateľa údajov v mieste prenajímanom serverovom parku. Správca údajov a organizácia zabezpečujúca spracovanie údajov si vyberá a prevádzkuje nástroje výpočtovej techniky tak, aby spravované údaje boli k dispozícii osobám oprávneným nakladať s nimi, ich hodnovernosť a overenie bola zabezpečená, jeho nemennosť bola preukázateľná a bola chránená pred neoprávneným prístupom. Na ochranu údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, prenosom, zverejnením, zmazaním alebo zničením, ako aj náhodným zničením, poškodením, ďalej pred nedostupnosťou z dôvodu zmeny používaných technických zariadení tak, že správca údajov s prihliadnutím na aktuálny stav vývoja techniky, sa postará o také technické, organizátorské a organizačné opatrenia na ochranu a bezpečnosť nakladania s údajmi, ktoré zabezpečia adekvátnu úroveň ochrany pred možnými rizikami, vyplývajúcimi so spravovania údajov.

13. Právo obrátenia sa na úrady

V prípade porušenia práv dotknutej osoby sa môže obrátiť na súd proti správcovi údajov. Rozhodnutie sporu spadá do kompetencie súdnej stolice (kontakt na Súdnu stolicu v Zalaegerszeg: 8900 Zalaegerszeg, Ul. Várkör č. 2.). V súlade s výberom dotknutej osoby, spor sa môže začať na súdnej stolici buď podľa bydliska, alebo podľa miesta pobytu dotknutej osoby. Súd bude vo veci konať mimo poradia.

S možnosťou právnej nápravy a sťažnosťou, je možné s obrátiť na Národný úrad ochrany údajov a slobody informácií [Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság]: Názov: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Sídlo: 1055 Budapešť, Aleja Falk Miksa utca 9-11. Poštová adresa: 1363 Budapešť, Pf.: 5. Telefón: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Internetová stránka: http://www.naih.hu

14. Kontakt na Poriadok o ochrane údajov

Poriadok o ochrane údajov správcu údajov je dostupný na adrese https://kolping.hotel.hu/sk/ochrana-osobnych-udajov.

AKCIE A PONUKY BALÍKOV

Príchod
Odchod
Žiadosť o ponuku

(Rozprávkové) filmové leto

Poďme do kina!

4.5 / 5

www.tripadvisor.com

“Výborná kuchyňa a pestrý vyber jedál aj pre najmenších. ”

Anonymous

Zlavomat.sk, 10. január 2019

 • Dvojité odovzdávanie detských ihrísk

  Detské ihrisko v parku Hotela Kolping bolo presunuté na nové miesto a nahradené úplne novým. Najmladší hostia už niekoľko týždňov sledujú, ako tím ujov "hrá" obrovskú stavebnú hru. Malé publikum bolo na chvíľu zaujaté aj pri pohľade na rýpadlá a iné zaujímavé stroje, ale všetci sa tešili, kedy budú nové hračky k dispozícii na vyskúšanie.

  Ďalej
Familotel