Betöltés...

INFORMÁCIE O COOKIE SÚBOROCH

1. Pojem a ciele Cookie súborov

V záujme sledovania užívateľského záujmu o stránku www.kolping.hotel.hu o jej obzvlášť sledované časti a vylepšovanie stránky pomocou týchto informácií, respektíve pre jej lepšiu optimalizáciu pre užívateľa, používame cookie súbory a analytické nástroje Google Analytics.

Pre vstup a výstup na stránku a procesu prehľadávania napomáhajú užívateľom malé dátové balíky, tzv. cookie súbory (po slovensky: koláče), ktoré umiestňuje internetová stránka na informatickom nástroji užívateľa, pričom slúži pre účinnejšiu obsluhu, ako anonymizovaný zber údajov štatistického charakteru. Cookie súbory môžu obsahovať aj údaje osobného charakteru.

2. Druhy Cookie súborov

 • Nevyhnutne potrebné cookie súbory, ktoré sú nevyhnutne potrebné k zabezpečeniu funkcií internetových stránok.
 • Funkčné cookie súbory, ktoré uľahčujú spravovanie internetových stránok a vylepšujú ich funkcie, napríklad: jazykové nastavenia.
 • Výkonnostné cookie súbory, ktoré zaznamenávajú, že užívateľ akým spôsobom používa stránku.
 • Cookie súbory, vytvorené treťou stranou, napríklad stránkami Facebook, Twitter a Google.

3. Mazanie Cookie súborov

Súbory cookie sú zmazateľné, respektíve užívateľ si môže nastaviť svoj prehľadávač aj sám tak, že zamedzí používaniu cookie súborov, alebo pri jeho zatvorení ich zmaže, pričom internetová stránka aj v tomto prípade je použiteľná.

Oznámenia o zmazaní cookie súborov na populárnych prehliadačoch:

Ďalšie informácie:

O cookie súboroch, o ich mazaní a nakladaní s nimi viac informácií nájdete na stránke www.aboutcookies.org.

INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ ÚDAJOV

1. Názov správcu údajov, sídlo a zástupca

 • Názov: Kolping Hotel Kft. [s.r.o.]
 • Sídlo: 8394 Alsópáhok, Ul. Fő út č. 120.
 • Štatutárny zástupca: Baldauf Csaba konateľ
 • Kontaktná osoba pre ochranu údajov: Nyírő Judit zástupkyňa riaditeľa zodpovedného za prevádzku.

2. Úradník pre ochranu osobných údajov:

 • Dr. Morvay Boldizsár - dpo@kolping.hotel.hu

3. Definícia spravovaného údaja

Jedná sa o počiatočný a záverečný termín návštevy užívateľa, respektíve v jednotlivých prípadoch - v závislosti na nastavení počítača užívateľa - o typ prehľadávača a operačného systému a ďalšie zaznamenané údaje (cookie súbory)

4. Cieľ spravovania údajov

Identifikácia užívateľov, navštevujúcich stránku, zabezpečenie prístupu k elektronickým službám pre nich.

5. Právny základ spravovania údajov

Súhlas dotknutej osoby /Bod (1) a) článku č. 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679/

6. Právne následky neposkytnutia údajov

V takomto prípade značne upadne úroveň dostupnosti komfortných funkcií stránky, jej použiteľnosť výrazne klesne.

7. Prenos údajov a jeho právny základ

Nezávislé meranie a audit návštevnosti stránky a ďalších webových analytických údajov vykonáva Google Analytics, údaje sú postúpené pre spoločnosť Google Ireland Limited https://www.google.com/analytics/. O princípoch ochrany údajov spoločnosti Google bližšie informácie sú dostupné tu: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/. Údaje, preposlané zo stránky na servery Google Analytics sú priamo nepoužiteľné na výhradnú identifikáciu dotknutého návštevníka, na základe nich je možné identifikovať jedine jeho IP adresu. K postúpeniu údajov môže dôjsť len na základe súhlasu dotknutej osoby.

8. Trvanie spravovania osobných údajov

K spravovaniu údajov dochádza do doby stiahnutia súhlasu dotknutou osobou.

9. Poskytnutie informácií o všeobecných právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená na to, aby

 • od správcu údajov dostal informáciu o tom, či prebieha spravovanie jeho osobných údajov, a ak takéto spravovanie prebieha, či je oprávnený na to, aby dostal prístup k osobným údajom.
 • na jeho žiadosť správca údajov bez akéhokoľvek omeškania napravil nepresné osobné údaje, vzťahujúce sa na neho.
 • na jeho požiadanie správca údajov bez akéhokoľvek omeškania zmazal osobné údaje, vzťahujúce sa na neho, správca údajov je zas povinný na to, aby v prípade naplnenia ďalších podmienok, zmazal osobné údaje, vzťahujúce sa na dotknutú osobu bez neodôvodneného omeškania.
 • na požiadanie správca údajov obmedzí spravovanie údajov, ak
  • dotknutá osoba spochybní presnosť osobných údajov, /obmedzenie potrvá dovtedy, kým správca údajov skontroluje presnosť osobných údajov,/
  • spravovanie údajov je protiprávne a dotknutá osoba nesúhlasí so zmazaním údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich používania;
  • správca údajov už nepotrebuje osobné údaje, ale dotknutá osoba ich žiada k predloženiu, uplatneniu, alebo ochrane svojich právnych požiadaviek.
  • dotknutá osoba namietala proti spravovaniu údajov; v takomto prípade obmedzenie sa vzťahuje na termín, dokedy sa určí, že oprávnené dôvody správcu údajov majú prioritu oproti oprávneným dôvodom dotknutá osoby.
 • osobné údaje, vzťahujúce sa na neho, poskytnuté pre správcu údajov, dostal v členenom, rozšírene používanom formáte a tieto údaje postúpil ďalšiemu správcovi údajov bez toho, aby mu v tom bránil správca údajov, pre ktorého sprístupnil svoje osobné údaje, ak spravovanie údajov prebieha na základe dobrovoľného súhlasu, alebo zmluve a prebieha automatizovanou formou.
 • ak spravovanie osobných údajov prebieha za účelom priameho získavania obchodu, dotknutá osoba je oprávnená na to, aby kedykoľvek namietala proti používaniu osobných údajov, vzťahujúcich sa na neho, za týmto účelom, vrátane aj vytváranie profilov, pokiaľ sa to vzťahuje k bezprostrednému získavaniu obchodov.
 • sa nevzťahovalo na neho platnosť takého rozhodnutia, založené na výhradne automatizovanom spravovaní údajov - vrátane vytvárania profilov, ktoré by mal naňho právny vplyv, alebo sa ho dotklo v podobnej výraznej miere.

10. Informácie súvisiace s vytváraním profilov a automatizovanými rozhodovacími procesmi

k vytváraniu profilov a k automatizovaným rozhodovacím procesom nedôjde

11. Uloženie údajov, bezpečnosť údajov

Správca údajov prehlasuje, že s prihliadnutím na práve aktuálny vývoj techniky, sa postará o také technické, organizátorské a organizačné opatrenia na ochranu a bezpečnosť nakladania s údajmi, ktoré zabezpečia adekvátnu úroveň ochrany pred možnými rizikami, vyplývajúcimi so spravovania údajov.

12. Právo obrátenia sa na úrady

V prípade porušenia práv dotknutej osoby sa môže obrátiť na súd proti správcovi údajov. Rozhodnutie sporu spadá do kompetencie súdnej stolice (kontakt na Súdnu stolicu v Zalaegerszeg: 8900 Zalaegerszeg, Ul. Várkör č. 2.). V súlade s výberom dotknutej osoby, spor sa môže začať na súdnej stolicibuď podľa bydliska, alebo podľa miesta pobytu dotknutej osoby. Súd bude vo veci konať mimo poradia.

S možnosťou právnej nápravy a sťažnosťou, je možné s obrátiť na Národný úrad ochrany údajov a slobody informácií [Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság]: Názov: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Sídlo: 1125 Budapešť, Aleja Szilágyi Erzsébet fasor č. 22/C. Poštová adresa: 1530 Budapešť, Pf.: 5. Telefón: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Internetová stránka: http://www.naih.hu

13. Kontakt na Poriadok o ochrane údajov

Poriadok o ochrane údajov správcu údajovje dostupný na adrese https://kolping.hotel.hu/sk/ochrana-osobnych-udajov.

GARANCIA NAJLEPŠEJ CENY

Príchod
Odchod
Žiadosť o ponuku

Predbežná rezervácia leto 2023

Z rozprávkovej záhrady do adrenalínovej arény

4.8 / 5

www.google.com

“Je to to najlepšie miesto pod slnkom pre deti a tým aj pre rodičov. Veľa zábavy, skvelé ubytko, milý personál, výborná strava. Odporúčam všetkým rodinkám s malými deťmi.”

79Melinda

TripAdvisor, 21. júl 2017

 • Tichý wellness bude nemí

  Prerušenie prevádzky medzi 12.09.-28.10.2022. Po 28. októbri bude otvorená len počas prioritných období, až do odvolania.
  Ďalej