Betöltés...

INFORMÁCIA O SPRAVOVANÍ ÚDAJOV
(pri prihlásení sa hosťa)

1. Názov správcu údajov, sídlo a zástupca

 • Názov: Kolping Hotel Kft. [s.r.o.]
 • Sídlo: 8394 Alsópáhok, Ul. Fő út č. 120.
 • Štatutárny zástupca: Baldauf Csaba konateľ
 • Kontaktná osoba pre ochranu údajov: Nyírő Judit zástupkyňa riaditeľa zodpovedného za prevádzku.

2. Úradník pre ochranu osobných údajov

 • Dr. Morvay Boldizsár - dpo@kolping.hotel.hu

3. Definícia spravovaných údajov

 • meno
 • adresa,
 • dátum narodenia
 • evidenčné číslo vozidla
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa
 • žiadate si newslettera
 • dátum príchodu/odchodu
 • meno detí, dátum narodenia
 • počet doterajších pobytov, (prihlásenie sa do programu stálych hostí)
 • číslo občianskeho preukazu
 • občianstvo
 • údaje použitia izbovej karty
 • informácie ohľadom alergie na potraviny

4. Ciele spravovania údajov

 • meno, adresa, sú potrebné pre fakturáciu
 • vek osoby je potrebný k určeniu daňovej povinnosti z cestovného ruchu
 • mená detí sú potrebné z dôvodu ich účasti na programoch
 • vek dieťaťa je potrebný z dôvodu stanovenia ceny a zostavenia stravovania
 • evidenčné číslo vozidla je potrebný kvôli parkovaniu
 • vyžiadanie emailovej adresy slúži pre marketingové účely
 • cieľom vyžiadania telefónneho čísla je to, aby hosť bol dostupný počas pobytu
 • údaje o predošlých pobytoch sú zaujímavé z hľadiska programu pre stálych hostí.
 • číslo občianskeho preukazu je potrebné z dôvodu zabezpečenia ochrany majetku
 • údaje vzťahujúce sa k štátnej príslušnosti slúžia štatistickým, marketingovým cieľom a podpore predaja
 • údaje izbovej karty sú potrebné z dôvodu zabezpečenia ochrany majetku
 • informácie, vzťahujúce sa na potravinovú alergiu sú potrebné pre zabezpečenie stravovania, adekvátneho zdravotnému stavu hosťa

5. Právny základ spravovania údajov

 • v prípade mena a adresy: splnenie zákonnej povinnosti podľa odseku (1), §169. zákona č. C z roku 2000 - bod c) odsek (1) článok 6 GDPR
 • v prípade mena a veku užívateľov: splnenie zákonnej povinnosti podľa §30-31, zákona č. C z roku 1990 o miestnych daniach - bod c) odsek (1) článok (6) GDPR
 • v prípade emailovej adresy, telefónneho čísla, čísla OP a štátnej príslušnosti, súhlas dotyčnej osoby - bod a) odsek (1) článok (6) GDPR
 • v prípade evidenčného čísla, vozidla splnenie zmluvy - bod b) odsek (1) článok (6) GDPR
 • z hľadiska údajov stálych hostí, súhlas dotknutej osoby - bod a) odsek (1) článok (6) GDPR
 • v prípade údajov izbovej karty, oprávnený záujem správcu údajov - bod f) odsek (1) článok (6) GDPR

6. Právne následky zanedbania povinnosti poskytnutia údajov

- službu správcu údajov dotyčná osoba nevie využiť, a tak nedôjde k spravovaniu údajov

7. Prenos údajov

- prenos údajov prebehne výhradne pre firmu, vykonávajúcej spracovávania údajov prevádzkou on-line systému vyžiadania a rezervovania, názov spracovateľa údajov: Flexys Kft. [s.r.o.] sídlo:1037 Budapešť, Ul. Máramaros utca č. 23/a

- k prenosu údajov do tretíc krajín nebude dochádzať.

8. Právny základ prenosu údajov

- splnenie zmluvy (prevádzkovanie hotelovej administratívnej agendy)

9. Trvanie spracovania osobných údajov

 • fakturačné meno, adresa – 8 rokov
 • meno a vek používateľov, číslo občianskeho preukazu a štátna príslušnosť – do posledného dňa 5. roku, nasledujúcom po predmetnom roku
 • emailová adresa - do odhlásenia, stiahnutia spravovania údajov
 • evidenčné číslo, číslo mobilného telefónu a údaje izbovej karty do odchodu
 • údaje o predošlom pobyte - do odvolania

10. Poskytnutie informácií o všeobecných právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená na to, aby

 • od správcu údajov dostal informáciu o tom, či prebieha spravovanie jeho osobných údajov, a ak takéto spravovanie prebieha, či je oprávnený na to, aby dostal prístup k osobným údajom.
 • na jeho žiadosť správca údajov bez akéhokoľvek omeškania napravil nepresné osobné údaje, vzťahujúce sa na neho.
 • na jeho požiadanie správca údajov bez akéhokoľvek omeškania zmazal osobné údaje, vzťahujúce sa na neho, správca údajov je zas povinný na to, aby v prípade naplnenia ďalších podmienok, zmazal osobné údaje, vzťahujúce sa na dotknutú osobu bez neodôvodneného omeškania.
 • na požiadanie správca údajov obmedzí spravovanie údajov, ak
  • dotknutá osoba spochybní presnosť osobných údajov, /obmedzenie potrvá dovtedy, kým správca údajov skontroluje presnosť osobných údajov,/
  • spravovanie údajov je protiprávne a dotknutá osoba nesúhlasí so zmazaním údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich používania;
  • správca údajov už nepotrebuje osobné údaje, ale dotknutá osoba ich žiada k predloženiu, uplatneniu, alebo ochrane svojich právnych požiadaviek.
  • dotknutá osoba namietala proti spravovaniu údajov; v takomto prípade obmedzenie sa vzťahuje na termín, dokedy sa určí, že oprávnené dôvody správcu údajov majú prioritu oproti oprávneným dôvodom dotknutá osoby.
 • osobné údaje, vzťahujúce sa na neho, poskytnuté pre správcu údajov, dostal v členenom, rozšírene používanom formáte a tieto údaje postúpil ďalšiemu správcovi údajov bez toho, aby mu v tom bránil správca údajov, pre ktorého sprístupnil svoje osobné údaje, ak spravovanie údajov prebieha na základe dobrovoľného súhlasu, alebo zmluve a prebieha automatizovanou formou.
 • ak spravovanie osobných údajov prebieha za účelom priameho získavania obchodu, dotknutá osoba je oprávnená na to, aby kedykoľvek namietala proti používaniu osobných údajov, vzťahujúcich sa na neho, za týmto účelom, vrátane aj vytváranie profilov, pokiaľ sa to vzťahuje k bezprostrednému získavaniu obchodov.
 • sa nevzťahovalo na neho platnosť takého rozhodnutia, založené na výhradne automatizovanom spravovaní údajov - vrátane vytvárania profilov, ktoré by mal naňho právny vplyv, alebo sa ho dotklo v podobnej výraznej miere.

11. Informácie súvisiace s vytváraním profilov a automatizovanými rozhodovacími procesmi

- k vytváraniu profilov a k automatizovaným rozhodovacím procesom nedôjde

12. Uloženie údajov, bezpečnosť údajov

Správca údajov a organizácia zabezpečujúca spracovanie údajov, údaje ukladá na vlastné zariadenia výpočtovej techniky, ktoré sa nachádzajú v jeho sídle, respektíve v prípade spracovateľa údajov v mieste prenajímanom serverovom parku. Správca údajov a organizácia zabezpečujúca spracovanie údajov si vyberá a prevádzkuje nástroje výpočtovej techniky tak, aby spravované údaje boli k dispozícii osobám oprávneným nakladať s nimi, ich hodnovernosť a overenie bola zabezpečená, jeho nemennosť bola preukázateľná a bola chránená pred neoprávneným prístupom. Na ochranu údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, prenosom, zverejnením, zmazaním alebo zničením, ako aj náhodným zničením, poškodením, ďalej pred nedostupnosťou z dôvodu zmeny používaných technických zariadení tak, že správca údajov s prihliadnutím na aktuálny stav vývoja techniky, sa postará o také technické, organizátorské a organizačné opatrenia na ochranu a bezpečnosť nakladania s údajmi, ktoré zabezpečia adekvátnu úroveň ochrany pred možnými rizikami, vyplývajúcimi so spravovania údajov.

13. Právo obrátenia sa na úrady

V prípade porušenia práv dotknutej osoby sa môže obrátiť na súd proti správcovi údajov. Rozhodnutie sporu spadá do kompetencie súdnej stolice (kontakt na Súdnu stolicu v Zalaegerszeg: 8900 Zalaegerszeg, Ul. Várkör č. 2.). V súlade s výberom dotknutej osoby, spor sa môže začať na súdnej stolici buď podľa bydliska, alebo podľa miesta pobytu dotknutej osoby. Súd bude vo veci konať mimo poradia.

S možnosťou právnej nápravy a sťažnosťou, je možné s obrátiť na Národný úrad ochrany údajov a slobody informácií [Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság]: Názov: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Sídlo: 1125 Budapešť, Aleja Szilágyi Erzsébet fasor č. 22/C. Poštová adresa: 1530 Budapešť, Pf.: 5. Telefón: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Internetová stránka: http://www.naih.hu

14. Kontakt na Poriadok o ochrane údajov

Poriadok o ochrane údajov správcu údajov je dostupný na adrese https://kolping.hotel.hu/sk/ochrana-osobnych-udajov.

GARANCIA NAJLEPŠEJ CENY

Príchod
Odchod
Žiadosť o ponuku

Predbežná rezervácia leto 2023

Z rozprávkovej záhrady do adrenalínovej arény

4.8 / 5

www.facebook.com

“Vsetko bolo ok, hlavne pre deti, tolko zabavnych aktivit co je mozne robit priamo v hotely som este nevidel. Toto je uplne iny level, deti chodia na odrazadlach az do restiky, maju vlastny bufetovy pult, family sauny atd. Vyborny adult welness so vstupon 18+ s oddychovym bazenom s vodou z jazera Hévíz.”

Rado

zlavomat.sk, 25. február 2020

 • Tichý wellness bude nemí

  Prerušenie prevádzky medzi 12.09.-28.10.2022. Po 28. októbri bude otvorená len počas prioritných období, až do odvolania.
  Ďalej