Betöltés...

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(regisztráció a hűségprogramban való részvételhez)

1. Az adatkezelő neve, székhelye képviselője

 • Név: Kolping Hotel Kft.
 • Székhelye: 8394 Alsópáhok, Fő utca 120.
 • Törvényes képviselő: Baldauf Csaba, vezérigazgató
 • Kapcsolattartó adatvédelmi ügyekben: Nyírő Judit üzemeltetésért felelős igazgató-helyettes

2. Adatvédelmi tisztviselő:

 • Dr. Morvay Boldizsár - dpo@kolping.hotel.hu

3. A kezelt adatok meghatározása:

A regisztráció sikerességéhez az alábbi adatokat kell megadni:

 • név
 • e-mail cím,

A regisztráció alkalmával további önkéntesen megadható adatok: (a regisztráció ezen adatok megadása nélkül is létrejön)

 • születési dátum
 • családtagok neve és születési dátuma
 • telefonszám
 • állampolgárság

A regisztráció során – hűségpontokért cserébe - lehetőség van név és e-mail cím megadásával ismerősök ajánlására. Az ismerősök így megadott adatainak kezelésére nem kerül sor, ők csak egy automata tájékoztató levelet kapnak a regisztráció lehetőségéről.

A hűségprogramban kezelt további személyes adatok:

 • a hűségprogramba történt regisztrációt követő szállodai tartózkodások részletes adatai

4. Az adatkezelés célja:

Az adatok önkéntes megadása a hűségprogramban való részvételt, a törzsvendégek részére nyújtott magasabb szintű, személyre szabottabb ajánlatok megküldését, szolgáltatások nyújtását, a hűségprogram előnyeinek, kihasználását, kedvezményeinek igénybe vételét szolgálja.

 • név, e-mail cím a regisztrációhoz szükséges
 • lakcím, születési dátum, családtagok neve és születési dátuma, állampolgárság a check-in megkönnyítéséhez szükséges
 • a telefonszám kapcsolattartási célt szolgál
 • a későbbi szállodában tartózkodás adatai a törzsvendég programban igénybe vehető többletszolgáltatások, kedvezmények szempontjából érdekesek.

5. Az adatkezelés jogalapja:

 • valamennyi adat tekintetében az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (a hűségprogramban a részvétel önkéntes – előzetes regisztrációhoz kötött)

6. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei:

 • az adatkezelő szolgáltatását az érintett nem tudja igénybe venni, így az adatkezelésre nem kerül sor.

7. Az adattovábbítás:

a.) az adatok továbbítására kizárólag az online ajánlatkérő és foglalási rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozó cég részére kerül sor, mely adatfeldolgozó neve: Flexys Kft. székhelye: 1037 Budapest, Máramaros utca 23/a

b.) az e-mail cím Európai Unión belül adattovábbításra kódoltan (SHA256 bites hash algoritmussal), vissza nem fejthető formában kerül sor statisztikai, analitikai célokból illetve a személyre szabott reklámhirdetések miatt az alábbi cég részére:
- Google Ireland Limited (cím: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország)

c.) az e-mail cím harmadik országba adattovábbításra kódoltan (SHA256 bites hash algoritmussal), vissza nem fejthető formában kerül sor statisztikai, analitikai célokból illetve a személyre szabott reklámhirdetések miatt az alábbi cég részére:
- META Inc (1601 WILLOW ROAD MENLO PARK, CA 94025 -USA)
- Microsoft Inc (One Microsoft Way. Redmond, Washington 98052-6399-USA)

8. Az adattovábbítás jogalapja:

- 7.a szerinti adattovábbítás tekintetében: a szerződés teljesítése
- 7.b.c szerinti adattovábbítás tekintetében: az érintett hozzájárulása

9. A személyes adatok kezelésének időtartama:

 • visszavonásig (a hűségprogramból való kilépés időpontjáig)

10. Tájékoztatás az érintett jogairól

Az érintett jogosult arra hogy,

 • az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje
 • kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, /a korlátozás addig tart míg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,/
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • a rá vonatkozó, az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.
 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 • ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

11. Profilalkotással, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk:

 • profilalkotásra, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor

12. Adatok tárolása, adatbiztonság

Az adatkezelő és az adatfeldolgozóként közreműködő szervezet az adatokat a saját számítástechnikai eszközein tárolja, melyek a székhelyén, illetve az adatfeldolgozó esetében bérelt szerverparkban találhatóak meg. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az általa alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított maradjon, változatlansága igazolható legyen és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az adatok védelmére a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen kerül sor, úgy hogy az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

13. Hatósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Zalaegerszegi Törvényszék elérhetősége: 8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 2.). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

14. Az Adatvédelmi szabályzat elérhetősége

Az adatkezelő adatvédelmi szabályzata https://kolping.hotel.hu/adatvedelem címen érhető el.

AKCIÓK ÉS CSOMAGAJÁNLATOK

Érkezés
Távozás
Ajánlatkérés

Stoller® Babaúszó Tábor

Vízalatti babakaland

4.7 / 5

www.facebook.com

“Ez a 16. alkalmunk itt. Örök kedvenc, mindig egy fantasztikus élmény. Minden évben találunk valami kisebb, nagyobb újítást, ami új emlékeket ad. A legjobb benne az, hogy nem számít a kor, itt mindenki jól szórakozik.”

Glitter Goat

Tripadvisor, 2022. augusztus 05.

 • TripAdvisor Travelers’ Choice Award 2024

  2024-ben ismét a szállodák TOP 10%-ba tartozik a Kolping Hotel, és ezáltal újabb 1 évig büszkén viselhetjük a Tripadvisor Travelers' Choice Award 2024 díjat. 

  Tovább
Familotel