Betöltés...

Adatkezelési Tájékoztató - Hírlevél 

1. Az adatkezelő neve, székhelye képviselője

Név: Kolping Hotel Kft.
Székhelye: 8394 Alsópáhok, Fő utca 120.
Törvényes képviselő: Baldauf Csaba, ügyvezető igazgató
Kapcsolattartó adatvédelmi ügyekben: Nyírő Judit üzemeltetésért felelős igazgató-helyettes

2. Adatvédelmi tisztviselő

Dr. Morvay Boldizsár – dpo@kolping.hotel.hu

3. A kezelt adat meghatározása

Az érintett által megadott név, e-mail cím.

4. Az adatkezelés célja

Hírlevél megküldése a választott témakörben, akciós ajánlatok és más küldemények küldése, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról, direktmarketing tartalmú megkeresések, saját online kutatás.

5. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása.

6. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei

A hírlevélre feliratkozás nem történik meg, az adatkezelésre nem kerül sor.

7. Az adattovábbítás

Az adatok továbbítására kizárólag a hírlevél szolgáltatás kiküldését végző cégek részére kerül sor. 

A hírlevél kiküldési szolgáltatást végző egyik adatfeldolgozó neve: fps webügynökség Kft.
Székhelye: 3526 Miskolc, Arany János tér 1. Macropolis A épület A lph. 5. em.
Képviselője: dr. Nyeste Gábor ügyvezető és Kolozsi István Zoltán ügyvezető
Harmadik országba adattovábbításra nem kerül sor.

A hírlevél kiküldési szolgáltatást végző másik adatfeldolgozó neve: Mailgun Technologies, Inc., 
Székhelye: 535 Mission St., 14th Floor, San Francisco, California 94105.
Adattovábbításra harmadik országba sor kerül.

8. Az adattovábbítás jogalapja

Az érintett hozzájárulása.

9. A személyes adat kezelésének időtartama

Az adatok kezelésére az érintett felhatalmazásának visszavonásáig kerül sor. A hírlevélről minden hírlevél végén le lehet iratkozni.

10. Tájékoztatás az érintett jogairól

Az érintett jogosult arra hogy,

 • az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.
 • kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (a korlátozás addig tart míg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • a rá vonatkozó, az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.
 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 • ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

11. Profilalkotással, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk

Profilalkotásra, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

12. Adatok tárolása, adatbiztonság

Az adatkezelő és az adatfeldolgozóként közreműködő szervezet az adatokat a saját számítástechnikai eszközein tárolja, melyek a székhelyén, illetve az adatfeldolgozó esetében bérelt szerverparkban találhatóak meg. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az általa alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított maradjon, változatlansága igazolható legyen és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az adatok védelmére a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen kerül sor, úgy hogy az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

13. Hatósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Zalaegerszegi Törvényszék elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 25. 1363 Pf.: 16.). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

14. Az Adatvédelmi szabályzat elérhetősége

Az adatkezelő adatvédelmi szabályzata https://kolping.hotel.hu/adatvedelem címen érhető el.

AKCIÓK ÉS CSOMAGAJÁNLATOK

Érkezés
Távozás
Ajánlatkérés

Mit játsszunk?

Társas. Játék. Élmény. Egész hétvégén.

5.9 / 6

www.holidaycheck.de

“Nagyon kényelmes, gyermekbarát hely, kedves személyzettel, gyönyörűen tisztán tartott, rendezett környezettel. Igazi kikapcsolódást, felejthetetlen élményeket nyújt mind kicsiknek, mind nagyoknak. Köszönjük!”

Dorina H

TripAdvisor, 2022. szeptember 28.

 • A mindennapok hősei

  A gyerekekhez sok energia kell. Akkor is, ha ketten vagyunk a szülőszerepre, és akkor is, ha mindenki egészséges. 
  Tovább
Familotel